Artykuły oznaczone tagiem wniosek o urlop wychowawczy 2013

Zebraliśmy w tym archiwum wszystkie artykuły jakie dotyczą tematu jakim, którym jest wniosek o urlop wychowawczy 2013

Ochrona przed zwolnieniem kobiet w ciąży

Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży. W okresie ciąży pracodawca może zwolnić pracownicę tylko w trybie dyscyplinarnym. Zakaz wypowiadania i rozwiązania  umów o pracę dotyczy pracownic zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony, określony, próbny, z wyjątkiem umowy na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.

Jeśli pracownica zatrudniona jest na podstawie umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która to umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Tej zasady nie stosujemy jednak w przypadku umów o pracę zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Najszersza ochrona obejmuje pracownice zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, ponieważ obejmuje zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę. Ponadto zakaz wypowiedzenia obejmuje także dokonanie wypowiedzenia zmieniającego.

Czytaj więcej

Jaka ochrona przysługuje pracownicy na urlopie macierzyńskim?

Kobieta jako pracownik podlega szczególnej ochronie. Ochrona ta najbardziej przejawia się w okresie ciąży oraz w okresie po urodzeniu dziecka. Zarówna pracownica, jak i pracownik będący na urlopie macierzyńskim podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę. Podlegają takiej samej ochronie jak pracownica w ciąży.

Zasiłek a umowa o pracę, zlecenie, o dzieło…

Pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, ma miejsce ogłoszenie upadłości lub ma miejsce ogłoszenie likwidacji pracodawcy.

Czytaj więcej

Na jaki czas może zostać udzielony urlop macierzyński?

Urlop macierzyński jest to zwolnienie od pracy przysługujące w razie urodzenia dziecka. Udzielany jest w celu umożliwienia kobiecie regeneracji sił po porodzie oraz sprawowania osobistej opieki nad niemowlakiem. Urlop macierzyński przysługuje bez względu na posiadany staż pracy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar czasu pracy. Umożliwia on kobiecie pracującej zawodowo zajmować się dzieckiem po jego urodzeniu.

Czytaj więcej