Artykuły oznaczone tagiem umowa zlecenie a macierzyński 2013

Znajdziesz na tej stronie najważniejsze artykuły dotyczące zagadnienia jakim, którym jest umowa zlecenie a macierzyński 2013

Ochrona przed zwolnieniem kobiet w ciąży

Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży. W okresie ciąży pracodawca może zwolnić pracownicę tylko w trybie dyscyplinarnym. Zakaz wypowiadania i rozwiązania  umów o pracę dotyczy pracownic zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony, określony, próbny, z wyjątkiem umowy na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.

Jeśli pracownica zatrudniona jest na podstawie umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która to umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Tej zasady nie stosujemy jednak w przypadku umów o pracę zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Najszersza ochrona obejmuje pracownice zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, ponieważ obejmuje zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę. Ponadto zakaz wypowiedzenia obejmuje także dokonanie wypowiedzenia zmieniającego.

Czytaj więcej

Zakaz pracy kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Jest to zakaz bezwzględnie obowiązujący. Prawo nie przewiduje żadnych wyjątków od tej reguły. Zakaz pracy kobiety w ciąży w godzinach nadliczbowych obejmuje okres od chwili złożenia przez pracownicę, pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży

Mówiąc o zakazie pracy w godzinach nadliczbowych, należy najpierw określić czym są godziny nadliczbowe. Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad ustalone normy czasu pracy.. Za pracę po godzinach pracownik ma prawo do dodatku do wynagrodzenia lub do dnia wolnego. Wyróżniamy dwie normy czasu pracy: dobowa – nieprzekraczającą 8 godzin na dzień oraz średniotygodniowa – nieprzekraczającą 40 godzin na tydzień.

Czytaj więcej

Na jaki czas może zostać udzielony urlop macierzyński?

Urlop macierzyński jest to zwolnienie od pracy przysługujące w razie urodzenia dziecka. Udzielany jest w celu umożliwienia kobiecie regeneracji sił po porodzie oraz sprawowania osobistej opieki nad niemowlakiem. Urlop macierzyński przysługuje bez względu na posiadany staż pracy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar czasu pracy. Umożliwia on kobiecie pracującej zawodowo zajmować się dzieckiem po jego urodzeniu.

Czytaj więcej